top of page
Ein Gwasanaethau

 

Rydym yn darparu cyngor ar:

 

Buddsoddiadau

Cynilo yn Rheolaidd

Pensiynau

Diogelwch Ariannol

Yswiriant Cyffredinol

Cynllunio Treth Etifeddiant.

 

Gallwn hefyd, drwy atgyfeiriad at ein partneriaid dewisiedig, gynnig cyngor ar:

 

Morgeisi

Rhyddhau Ecwiti

Gofal Tymor Hir.

 

Gall gwerth buddsoddiadau a pensiynau a'r incwm a gynhyrchir ganddynt ostwng yn ogystal â chodi. Gallech gael llai yn ôl nag a fuddsoddwyd gennych. 

 

Nid yw cynllunio Treth Etifeddiant yn cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Gallai eich cartref gael ei ailfeddiannu os nad fyddwch yn llwyddo i dalu'n brydlon ac yn rheolaidd ar eich morgais.

Bydd rhyddhau ecwiti yn lleihau gwerth eich ystâd a gall effeithio ar eich cymhwysedd i gael buddion â phrawf modd.

 

Our Services

 

We provide advice on:

 

Investments

Regular Savings

Pensions

Financial Protection

General Insurance

Inheritance Tax Planning.

 

We can also, by referral, through our selected partners, offer advice on:

 

Mortgages

Equity Release

Long Term Care.

 

The value of investments and pensions and the income they produce can fall as well as rise. You may get back less than you invested.

 

Inheritance Tax Planning is not regulated by the Financial Conduct Authority.

 

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.

Equity release will reduce the value of your estate and can affect your eligibility for means tested benefits.

bottom of page